Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์  "เครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3"
วัตถุประสงค์
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมครู ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเทคนิคในการจัดทำสื่อการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตและจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

https://www.facebook.com/groups/134757360212217/

เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

 • วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชคำนำ"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 03:27 โดย Thanakrit Apidej
 • ประชาสัมพันธ์งานสัมนางานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  แจ้งประชาสัมพันธ์งานสัมนาวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง"พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันท ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 20:57 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่งานวิจัยในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  "การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระด ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 06:39 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ด้านการตรงต่อเวลา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร"คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา" (สกศ.43 ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2562 05:40 โดย Thanakrit Apidej
 • การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร "การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"(สกศ 21/2561) เผยแพร่ให้สถานศึกษานำไปใช ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2562 05:10 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือผู้เขียน
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วย Microsoft Excel ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม jMetrik ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการใช้โปรแกรม Deducer สำหรับวิเคราะห์สถิติ การวิจัยในชั้นเรียนเบื้องต้น  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น)  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม OpenStat  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม InStat+  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์มและการสร้าง QR code ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Mozilla FireFox และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้าง QR code ด้วย Google Chrome และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับ (Booklet) ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวาดภาพลงคอมพิวเตอร์ด้วยปากกาเคมี  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม Light Screen  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม EasyImageSizer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การเขียนภาพประกอบสื่อการเรียนรู้ ด้วยปากกาเคมีและตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Photoscape ในการตกแต่งภาพสำหรับสร้างสื่อการสอน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำโปสเตอร์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Poster Printer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างภาพเส้นประด้วยโปรแกรม Inkscape  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการสร้างหนังสือเล่มเล็ก (หนังสือพับ) ด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การใช้โปรแกรม Robomind ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการสร้างแบบฝึกคัดลายมือด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
สร้างคลิปอาร์ตใช้เอง  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหน้าปกแผ่น CD-ROM ดเวยโปรแกรม CdCoverCreator  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหนังสือเล่มเล็กด้วยโปรแกรม Acrobat Reader  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับจากไฟล์ PDF  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม gLabel  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Gnumeric  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การบันทึกเสียงสำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Audacity  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School edition เบื้องต้น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการ Blend  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School Edition "มือหมุน รางเลื่อน"  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
แสดง 34 รายการจากหน้า เอกสารและคู่มือ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

Opensource and Freeware for Education ทั้งหมดที่นี่

Opensource and Freeware for Education

 • โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะพ์ข้อมูลเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource ทำงานบนโปรแกรม R พัฒนาโดย Division of Hematology, Saitama Medical Center, Jichi Medical University ประเทศญี่ป ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2562 07:44 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม ShutCut โปรแกรม ShutCut เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Opensource) ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:55 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi กุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยีทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 05:46 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric           การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  การวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 06:20 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ทำคลิปอาร์ตใช้เอง เป็นที่ทราบกันว่าภาพมีความสำคัญต่อสื่อการเรียนรู้ ภาพทุกภาพล้วนมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง แต่หลายท่านอาจสืบค้นภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่เคยได้ตระหนักถ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2559 20:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม Stellarium สอนดาราศาสตร์ผ่านเทคโนโลยี ช่วงนี้ของทุกปีเป็นช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ท้องฟ้าเปิด เมฆฝนหมดไปแล้ว เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการดูดาว ยาวไปจนถึงเดือนเมษายน ดังน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:33 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนรู้

 • การรวมไฟ์และแยกไฟล์ PDF ไฟล์ PDF เป็นไฟล์เอกสารที่มีความคงตัว สามารถเปิดแะแสดงในระบบปฏิบัติการใดๆ ได้แม้ต่างเวอร์ชั่นก็มีการแสดงที่ไม่ผิดเพี้ยนเราสามารถนำไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์มารวมกันแล้วจัดทำเป็นเอกสารใหม่ได้ รวมทั้งสามารถแยกไฟล์ PDF ไฟล์เดียวให้เป็นหลายๆไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงได้โปรแกรม PDF SAM เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด Open source) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีหมดอายุดาวน์โหลดได้ที่  https://pdfsam.org/หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 17:04 โดย Thanakrit Apidej
 • การวาดต้นไม้ด้วยโปรแกรม Inkscape โปรแกรม Inkscape เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟิกที่มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อได้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการวาดรูปต้นไม้
  ส่ง 20 พ.ย. 2561 16:33 โดย Thanakrit Apidej
 • การวาดโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape การวาดรูปโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส สนใจคลิกที่ ภาพ หรือศึกษาได้จากวิดีโอด้านล่างนี้
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 20:50 โดย Thanakrit Apidej
 • การเขียนบทหนังสั้น คู่มือการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนรู้ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้โดยคลิกที่นี่ หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 27 ต.ค. 2561 00:08 โดย Thanakrit Apidej
 • 6 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้ สำหรับครู บุคากรทางการศึกษา นักวิจัย  6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงสนใจคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 06:20 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape           กล่องสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภันฑ์ หรือสื่ออื่นๆ การออกแบบกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape สามารถช่วยลดขั้นตอนการออกแบบได้อย่างมาก ขั้นตอนมีดังนี้1. คลิกที่ Extension > Render > Foldable Box2. หลังจากขั้นตอนที่ผ่านมาจะพบหน้าต่าง ดังต่อไปนี้บนหน้าต่างนี้มีช่องว่างให้กำหนดมิติของกล่อง ดังนี้1) Width : ความกว้างของกล่อง2) Height : ความสูงของกล่อง3) Depth : ความหนาของกล่อง4) Paper Thickness : ความหนาของกระดาษ5) Tab Proportion : สัดส่วนของชิ้นส่วนที่ติดกาว6) Unit : หน่วยวัดของกล่องและตัวเลือก ดังนี้1) Add Guide Lines (แสดงเส้นชี้นำ)2) Live preview (เพื่อแสดงภาพตัวอย่างแบบ rial time)3. หลังจากปรับแต่งสัดส่วนของกล ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 20:42 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การทำอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint เป็นที่ทราบกันดีว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอที่ได้รับความนิยมโปรแกรมหนึ่ง และเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลายอย่างแม้กระทั่งการออกแบบหน้าปกหนังสือ ออกแบบโปสเตอร์ ครั้งนี้อยากแนะนำการนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาประยุกต์ใช้ในการทำอินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และทำให้การนำเสนอข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อ สนใจคลิกศึกษาได้ที่วิดีทัศน์คลิกที่วิดีทัศน์
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 03:38 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งสื่อการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต

 • แหล่งส่อการเรียนรู้ครูวิทย์ แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมไว้ที่เฟสบุค Teachershareสนใจคลิกที่นี่ หรือ ที่ภาพ
  ส่ง โดย Thanakrit Apidej
 • เรียนสถิติกับ Jamovi หนังสือ Learning statistics with jamovi a tutorial for psychology students and other beginners. เชียนโดยDanielle J NavarroUniversity of New south walesและDavid R FoxcroftOxford ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2562 17:45 โดย Thanakrit Apidej
 • วิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนครู มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชคำนำ"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 03:29 โดย Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดสื่อ 60 พรรษา ในสมเด็จพระเทพฯ กลุ่มสื่อรำเสนอแหล่งดาวน์โหลด "สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีดาวน์โหลดได้ทุกระดับชั้นสสนใจคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  ส่ง 22 มี.ค. 2562 16:44 โดย Thanakrit Apidej
 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:42 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กจาก National Geographic National Geographic ผู้ผลิตสารคดีชั้นนำของโลก จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เข้มข้น เหมาะสมสำหรับผู้สอนและผู้เรียน คลิปสารคดีเป็นภาษาอ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2559 08:51 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับโครงการวิจัยของ สพฐ. สพฐง จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกและการเรียนรู้ออนไน์ จัดทำเว็บไซต์สำหรับให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับน ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2559 16:30 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการสอนระบบ e-learning วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาก สื่อทุกชิ้นได้รับการร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:15 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:37 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับประถมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับนักเร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:38 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยรายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
ThaiLIS ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับเต็ม ไม่ตองเป็นสมาชิก 
The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) ฉบับเต็ม ไม่ต้องเป็นสมาชิก 
แสดง 4 รายการจากหน้า ฐานข้อมูลงานวิจัย จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »