ข่าวกิจกรรม

ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์30 ต.ค. 2559 21:02โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2559 21:09 ]

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference โดยรับสัญญาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การประชุมปฏิบัติการ
   
27 ตุลาคม 2559  ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
    28 ตุลาคม 2559 ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
    29 ตุลาคม 2559 ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชารัฐ


สื่อเสริมภาษาอังกฤษที่แนะนำจากการประชุมปฏิบัติการ
เว็บไซต์ eng24  www.eng24.ac.th
เว็บไซต์ Hello english  http://www.njdigital.net/?cat=156
เรียนภาษาอังกฤษ กับ อาตารย์คริส  https://www.youtube.com/channel/UCyqzyc028MzkI_GR-TdOl9g
แนะนำ echo english https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.enconcept.echoenglish

Boot Camp for core Supervisor

โพสต์20 ก.ย. 2559 05:28โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2559 05:35 ]

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีคุณภาพภายในปีงบประมาณ 2561 โดยจัดกิจกรรม Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน ให้เป็นต้นแบบการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
        ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic

โพสต์21 พ.ค. 2559 01:31โดยThanakrit Dejnagred

ศน.ธ นกฤต เดชนาเกร็ด ได้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic  ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2559 ที่ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้
การประชุมปฏิบัติการ
10 พ.ค. 2559
     - ความหมาย/คำจำกัดความ ของ infographic/วิธีการสื่อสาร ด้วย Infographic
      วิทยากร
           นายพงศธร อาชวพงศกร นายภัทร จันทรนวล
           และ นางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิกุล
11 พ.ค. 2559
     -infographic ในวงการศึกษา
     วิทยากร
            นายพงศธร อาชวพงศกร นายภัทร จันทรนวล
            นางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิ์กุล  และนายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
      -ปฏิบัติการเล่าเรื่องด้วยภาพนิ่ง
12 พ.ค. 2559
     -เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe illustrator
      วิทยากร
             นายพงศธร อาชวพงศกร และนายภัทร จันทรนวล
    -ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe illustrator
13 พ.ค. 2559
    -การสร้างงานนำเสนอในรูปแบบ infographic
     วิทยากร
            นายพงศธร อาชวพงศกร และนายภัทร จันทรนวล
    -ฝึกปฏิบัติ การสร้างงานนำเสนอประเภท infographic ประเภทภาพนิ่ง
14 พ.ค. 2559
     -การเขียนบท /Story board สำหรับงาน Video infographic
      วิทยากร
             นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ และ นางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิกุล
     -เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe After Effect
      วิทยากร
             นายพงศธร อาชวพงศกร และนายภัทร จันทรนวล
     -ฝึกปฏิบัติ การสร้างงาน Video infigraphic
15 พ.ค. 2559
     -เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro
      วิทยากร
              นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ และนางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิกุล
      -ฝึกปฏิบัติการสร้างงาน Video infographic
16 พ.ค. 2559
      -นำเสนอผลงาน วิพากษ์งาน
       วิทยากร
                นายพงศธร อาชวพงศกร และนางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธกุล
       -สรุป/ปิดงาน
 
 
 
 
ผลการประชุมปฏิบัติการและสรุปองค์ความรู้จากการประชุมและอบรม
infographic
        เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายโดยใช้กราฟิกในการสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบที่สำคัญของ Infographic
        ประกอบด้วย ข้อความ ข้อมูล สถิติ และกราฟิก
ขั้นตอนสร้างงานนำเสนอ infographic
    ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
     1. รวมรวมข้อมูล
     2. คัดแยกและจัดหมวดหมู่ข้อมูล
     3. กรองข้อมูลและตัดทอนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก ทำให้ข้อมูลมีความกระชับ ชัดเจน
     4. แปลงข้อมูลให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
     5. ออกแบบ จัดวาง นำเสนอให้มีความน่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม Adobe illustrator
      เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกประเภทเวคเตอร์สามารถนำมา ใช้ในการออกแบบการนำเสนอข้อมูล infographic ได้ดี เพราะสามารถขยายให้มีขนาดใหญ่ได้โดยภาพจะไม่สูญเสียความชัดเจน
โปรแกรม Adobe After Effect
       เป็นโปรแกรมสร้างเอฟเฟคสำหรับงานประเภทวิดีโอ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานำเสนอประเภท Video Infographic ได้ดี ทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ สามารถรับสารที่ต้องการนำเสนอได้ดีขึ้น
โปรแกรม Adobe Premiere Pro
      เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีทัศน์แบบนอนลีเนียร์ นำมาใช้ในการนำเสนองาน Video Infographic ให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย สามารถสื่อสารข้อมูลถึงผู้ชมให้สามารถรับทราบข้อมูลได้ดีขึ้น

การนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
      Infographic สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาในลักษณะดังต่อไปนี้
1. ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ Infographic สามารถนำมาใช้ในรูปแบบของประมวลความรู้  สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ นำเสนอเนื้อหาที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
2. ใช้ในการสรุปบทเรียน การนำ Infographic มาใช้ในประเด็นของการสรุปบทเรียนสามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
    1) ผู้จัดการเรียนรู้เป็นผู้สรุปเนื้อหา และนำเสนอในรูปแบบของ Infographic เพื่อให้แนวคิด เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวม ความเชื่อมโยงและองค์ความรู้ของเนื้อหาสาระที่จัดการเรียนรู้
    2) ผู้เรียนเป็นผู้สรุปบทเรียนในรูปแบบของ Infographic เพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดให้เข้าใจง่าย เห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหา เห็นภาพรวมของเนื้อหา ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อใช้ในการนำเสนอภาพรวมของการปฏิบัติงาน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีความซับซ้อนให้มีสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก

โพสต์5 เม.ย. 2559 04:10โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 04:45 ]

วันที่ 4-5 เมษายน 2559 พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ห้องประชุมชั้นบนอาคารศึกษานิเทศก์ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 3 คน คือ 
นางประทุม โพธิ์อุดม นางสาวมีนา ชูชื่น และนางสาวอัจฉราพร สุดสวาท ทั้ง 3 ท่านมาจากโรงเรียนบ้านหนองพัง อำเภอไพรบึง
กิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2559
-ความสำคัญของสื่อการเรียนรู้
-ความสำคัญของภาพประกอบสื่อการเรียนรู้
-การติดตั้งโปรแกรม Inkscape และความสามารถของโปรแกรม Inkscape
-การใช้งานโปรแกรม Inkscape เบื้องต้น
-การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยโปรแกรม Inkscape จัดทำ Clipart วาดการ์ตูน ผลไม้ สิ่งของ
-ปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้เบื้องต้น
     -แบบฝึกระบายสี
     -แบบฝึกลากเส้นตามจุดประ
     -แถบสำหรับอ่านคำ
-แนะนำเครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
-การนำเสนอผลงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฟสบุค)


กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2559
-ฝึกใช้งาน Layer
-ฝึกวาดภาพ  ออกแบบหน้าปกหนังสือ  ออกแบบโปสเตอร์
-การพิมพ์โปสเตอร์สำหรับใช้เป็นสื่อการสอนขนาดใหญ่ด้วยกระดาษ A4
-ออกแบบกราฟิกออแกนไนเซอร์
-แหล่งข้อมูลบนอิเทอร์เน็ต ท่องเน็ต เพื่อหาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ และจัดทำทำสื่อการเรียนรู้
-ออกแบบกล่องลูกบาศก์
-สร้างเกมบันไดงู
-สร้างเกมจับคู่  (Matching) 
-แนะนำเครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
-การนำเสนอผลงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฟสบุค)

พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก

โพสต์2 เม.ย. 2559 05:40โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2559 01:41 ]

วัน ที่ 4-5 เมษายน 2559 พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ห้องประชุมชั้นบนอาคารศึกษานิเทศก์ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 3 คน คือ 
นางประทุม โพธิ์อุดม นางสาวมีนา ชูชื่น และนางสาวอัจฉราพร สุดสวาท ทั้ง 3 ท่านมาจากโรงเรียนบ้านหนองพัง อำเภอไพรบึง
กิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2559
-ความสำคัญของสื่อการเรียนรู้
-ความสำคัญของภาพประกอบสื่อการเรียนรู้
-การติดตั้งโปรแกรม Inkscape และความสามารถของโปรแกรม Inkscape
-การใช้งานโปรแกรม Inkscape เบื้องต้น
-การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยโปรแกรม Inkscape จัดทำ Clipart วาดการ์ตูน ผลไม้ สิ่งของ
-ปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้เบื้องต้น
     -แบบฝึกระบายสี
     -แบบฝึกลากเส้นตามจุดประ
     -แถบสำหรับอ่านคำ
-แนะนำเครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
-การนำเสนอผลงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฟสบุค)

กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2559
-ฝึกใช้งาน Layer
-ฝึกวาดภาพ  ออกแบบหน้าปกหนังสือ  ออกแบบโปสเตอร์
-การพิมพ์โปสเตอร์สำหรับใช้เป็นสื่อการสอนขนาดใหญ่ด้วยกระดาษ A4
-ออกแบบกราฟิกออแกนไนเซอร์
-แหล่งข้อมูลบนอิเทอร์เน็ต ท่องเน็ต เพื่อหาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ และจัดทำทำสื่อการเรียนรู้
-ออกแบบกล่องลูกบาศก์
-สร้างเกมบันไดงู
-สร้างเกมจับคู่  (Matching) 
-แนะนำเครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
-การนำเสนอผลงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฟสบุค)
ผลการสร้างสื่อการเรียนรู้ของครู (ที่ส่งงานผ่านเครือข่าย เฟสบุค (เครื่อข่ายพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยีทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)

อบรม "คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้"

โพสต์28 มี.ค. 2559 08:25โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 08:26 ]

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอบรม "คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้" จุดประสงค์เพื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทโอเพ็นซอร์ส ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ จัด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 25 คน  ทุกคนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้
 

1-6 of 6