การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic

โพสต์21 พ.ค. 2559 01:31โดยThanakrit Dejnagred
ศน.ธ นกฤต เดชนาเกร็ด ได้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic  ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2559 ที่ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้
การประชุมปฏิบัติการ
10 พ.ค. 2559
     - ความหมาย/คำจำกัดความ ของ infographic/วิธีการสื่อสาร ด้วย Infographic
      วิทยากร
           นายพงศธร อาชวพงศกร นายภัทร จันทรนวล
           และ นางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิกุล
11 พ.ค. 2559
     -infographic ในวงการศึกษา
     วิทยากร
            นายพงศธร อาชวพงศกร นายภัทร จันทรนวล
            นางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิ์กุล  และนายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
      -ปฏิบัติการเล่าเรื่องด้วยภาพนิ่ง
12 พ.ค. 2559
     -เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe illustrator
      วิทยากร
             นายพงศธร อาชวพงศกร และนายภัทร จันทรนวล
    -ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe illustrator
13 พ.ค. 2559
    -การสร้างงานนำเสนอในรูปแบบ infographic
     วิทยากร
            นายพงศธร อาชวพงศกร และนายภัทร จันทรนวล
    -ฝึกปฏิบัติ การสร้างงานนำเสนอประเภท infographic ประเภทภาพนิ่ง
14 พ.ค. 2559
     -การเขียนบท /Story board สำหรับงาน Video infographic
      วิทยากร
             นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ และ นางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิกุล
     -เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe After Effect
      วิทยากร
             นายพงศธร อาชวพงศกร และนายภัทร จันทรนวล
     -ฝึกปฏิบัติ การสร้างงาน Video infigraphic
15 พ.ค. 2559
     -เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro
      วิทยากร
              นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ และนางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธิกุล
      -ฝึกปฏิบัติการสร้างงาน Video infographic
16 พ.ค. 2559
      -นำเสนอผลงาน วิพากษ์งาน
       วิทยากร
                นายพงศธร อาชวพงศกร และนางสาวธัญยามณฐ์ เจริญสุทธกุล
       -สรุป/ปิดงาน
 
 
 
 
ผลการประชุมปฏิบัติการและสรุปองค์ความรู้จากการประชุมและอบรม
infographic
        เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายโดยใช้กราฟิกในการสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบที่สำคัญของ Infographic
        ประกอบด้วย ข้อความ ข้อมูล สถิติ และกราฟิก
ขั้นตอนสร้างงานนำเสนอ infographic
    ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
     1. รวมรวมข้อมูล
     2. คัดแยกและจัดหมวดหมู่ข้อมูล
     3. กรองข้อมูลและตัดทอนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก ทำให้ข้อมูลมีความกระชับ ชัดเจน
     4. แปลงข้อมูลให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
     5. ออกแบบ จัดวาง นำเสนอให้มีความน่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม Adobe illustrator
      เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกประเภทเวคเตอร์สามารถนำมา ใช้ในการออกแบบการนำเสนอข้อมูล infographic ได้ดี เพราะสามารถขยายให้มีขนาดใหญ่ได้โดยภาพจะไม่สูญเสียความชัดเจน
โปรแกรม Adobe After Effect
       เป็นโปรแกรมสร้างเอฟเฟคสำหรับงานประเภทวิดีโอ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานำเสนอประเภท Video Infographic ได้ดี ทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ สามารถรับสารที่ต้องการนำเสนอได้ดีขึ้น
โปรแกรม Adobe Premiere Pro
      เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีทัศน์แบบนอนลีเนียร์ นำมาใช้ในการนำเสนองาน Video Infographic ให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย สามารถสื่อสารข้อมูลถึงผู้ชมให้สามารถรับทราบข้อมูลได้ดีขึ้น

การนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
      Infographic สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาในลักษณะดังต่อไปนี้
1. ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ Infographic สามารถนำมาใช้ในรูปแบบของประมวลความรู้  สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ นำเสนอเนื้อหาที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
2. ใช้ในการสรุปบทเรียน การนำ Infographic มาใช้ในประเด็นของการสรุปบทเรียนสามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
    1) ผู้จัดการเรียนรู้เป็นผู้สรุปเนื้อหา และนำเสนอในรูปแบบของ Infographic เพื่อให้แนวคิด เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวม ความเชื่อมโยงและองค์ความรู้ของเนื้อหาสาระที่จัดการเรียนรู้
    2) ผู้เรียนเป็นผู้สรุปบทเรียนในรูปแบบของ Infographic เพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดให้เข้าใจง่าย เห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหา เห็นภาพรวมของเนื้อหา ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อใช้ในการนำเสนอภาพรวมของการปฏิบัติงาน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีความซับซ้อนให้มีสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
Comments