พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก

โพสต์5 เม.ย. 2559 04:10โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 04:45 ]
วันที่ 4-5 เมษายน 2559 พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ห้องประชุมชั้นบนอาคารศึกษานิเทศก์ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 3 คน คือ 
นางประทุม โพธิ์อุดม นางสาวมีนา ชูชื่น และนางสาวอัจฉราพร สุดสวาท ทั้ง 3 ท่านมาจากโรงเรียนบ้านหนองพัง อำเภอไพรบึง
กิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2559
-ความสำคัญของสื่อการเรียนรู้
-ความสำคัญของภาพประกอบสื่อการเรียนรู้
-การติดตั้งโปรแกรม Inkscape และความสามารถของโปรแกรม Inkscape
-การใช้งานโปรแกรม Inkscape เบื้องต้น
-การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยโปรแกรม Inkscape จัดทำ Clipart วาดการ์ตูน ผลไม้ สิ่งของ
-ปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้เบื้องต้น
     -แบบฝึกระบายสี
     -แบบฝึกลากเส้นตามจุดประ
     -แถบสำหรับอ่านคำ
-แนะนำเครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
-การนำเสนอผลงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฟสบุค)


กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2559
-ฝึกใช้งาน Layer
-ฝึกวาดภาพ  ออกแบบหน้าปกหนังสือ  ออกแบบโปสเตอร์
-การพิมพ์โปสเตอร์สำหรับใช้เป็นสื่อการสอนขนาดใหญ่ด้วยกระดาษ A4
-ออกแบบกราฟิกออแกนไนเซอร์
-แหล่งข้อมูลบนอิเทอร์เน็ต ท่องเน็ต เพื่อหาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ และจัดทำทำสื่อการเรียนรู้
-ออกแบบกล่องลูกบาศก์
-สร้างเกมบันไดงู
-สร้างเกมจับคู่  (Matching) 
-แนะนำเครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
-การนำเสนอผลงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฟสบุค)

Comments