โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi

โพสต์26 มิ.ย. 2561 05:46โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
กุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยีทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โปรแกรมนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ลินุกส์ และแม็คอินทอช ที่อยู่บนสถาปัตยกรรม 64 บิต
https://www.jamovi.org/

Comments