คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ด้านการตรงต่อเวลา

โพสต์16 มี.ค. 2562 05:40โดยThanakrit Apidej
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร"คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา" (สกศ.43/2561) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารอิเลกทรอนิกส์
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thanakrit/dawnhold/_draft_post/Screenshot%20at%202019-03-16%2019-34-36.pngฟhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1630-file.pdf?fbclid=IwAR1JMvPMvUT-a6avlofjKio3oebw366q6HLJF-FwQpofZWMqei5GF-nR5UY

Comments