Home‎ > ‎

เกี่ยวกับ

ศน.ธนกฤต (อภิเดช)  เดชนาเกร็ด

ประวัติการศึกษา

    ประถมศึกษา
        ประถมศึกษาปีที่ 1-2        โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
        ประถมศึกษาปีที่ 3-4        โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล)
        ประถมศึกษาปีที่ 5-7        โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
    มัธยมศึกษา
        มัธยมศึกษาปีที่ 1-3         โรงเรียนขุขันธ์
    ประกาศนียบัตร
        ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา        วิทยาลัยครูสุรินทร์
        ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.)    กองส่งเสริมวิทยาฐานะครู กระทรวงศึกษาธิการ (ศึกษาด้วยตนเอง)
    ปริญญาตรี
            การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
    ปริญญาโท
            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาชีววิทยา      มหาวิทยาลัยศิลปากร

Comments