สารสนเทศทางการศึกษา

โดยคณะทำงาน
BIG DATA
แสดง 30 รายการ
รายการผู้ดำเนินการ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการผู้ดำเนินการ
รายงานผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด 3 ขึ้นไป วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ครูปุ๊ 
รายงานแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด 3 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครูปุ๊ 
รายงานแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด 3 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2​ ปีการศึกษา 2561 ครูปุ๊ 
รายงานแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด 3 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2​ ปีการศึกษา 2561 ครูปู๊ 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน กพศ.17 (สำโรงพลัน) ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
รายงานแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด 3 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครูปุ๊ 
รายงานแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด 3 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครูปุ๊ 
รายงานแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด 3 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครูปุ๊ 
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) Tom Khunakorn 
รายงานประเมินนักเรียนป.1-6 ปี 62 อ่านออกเขียนได้ Tom Khunakorn 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Tom Khunakorn 
SAR_2561 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 sd kanyada 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียงอันดับ 1-10 sd kanyada 
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูปุ๊ 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ครูปุ๊ 
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 sd kanyada 
รายงานผลการทดสอบ National Test ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กอชอพอรอ 
รายงานผลการเปรียบเทียบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561 กอชอพอรอ 
รายงานผลการเปรียบเทียบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561 กอชอพอรอ 
รายงานผลการเปรียบเทียบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561 กอชอพอรอ 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียงอันดับ 1-10 sd kanyada 
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
ผลการทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
ผลการทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 thanakrit 
รายงานผลการเปรียบเทียบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561  ครูปุ๊ 
แสดง 30 รายการ
Comments