ข่าวสารเพื่อครู

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับครู

นิเทศออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น OSA

โพสต์15 มี.ค. 2563 05:40โดยThanakrit Apidej

ศึกษานิเทศก์ทุกคนเตรียมพร้อมใช้แอพลิเคชั่น Online supervision App (OSA) เริ่มต้นเร็วๆ นี้
https://youtu.be/0Ux-YXUXfjs


Online SuperVision App


การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:08โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 19:09 ]

conference.nida.ac.th/conference63/

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ” (Innovation of development administration for overcoming the national crisis) วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://conference.nida.ac.th/conference63/ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
*ข้าราชการสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564

โพสต์16 ก.พ. 2563 21:37โดยThanakrit Apidej

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย

https://www.englishinstitute.obec.go.th/file.php?fileid=6&files=Dashboard/files/document/20200102X5ZMZWYKLR59AYC1.pdf

ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

โพสต์4 ก.พ. 2563 16:06โดยThanakrit Apidej

ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2016-04-20-06-20-18/90-ice-2020

เสนอแบบคำขอรับทุนสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โพสต์21 ม.ค. 2563 01:59โดยThanakrit Apidej

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
จุดประสงค์
    ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร ได้ศึกษางานวิจัย  สังเคราะห์งานวิจัย นำผลการวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน
    ส่งถึงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

www.obecresearch.net

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์2 ม.ค. 2563 16:04โดยThanakrit Apidej

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือคลิกที่ภาพ
https://moe360.blog/2020/01/02/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%98/?fbclid=IwAR2Tms_VbpOx8-svzh7cPDXUibt0p2r2lHtm0Rp7zNbqE94GJCz7Oeon0dk

งานวิจัยแลกเป้า สพฐ. ปี 2561

โพสต์16 ก.ย. 2562 07:25โดยThanakrit Apidej

งานวิจัยแลกเป้า สพฐ. ปี 2561 เผยแพร่ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าไปอ่านได้แล้วที่
สนใจเข้าไปอ่านโดยคลิกที่ภาพ
http://www.ska2.go.th/reis/index.php?name=research&file=tabainmoney&op=research_read&obec=2

หรือ สแกน QR code
http://www.ska2.go.th/reis/index.php?name=research&file=tabainmoney&op=research_read&obec=2


ผลการทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 ส.ค. 2562 06:17โดยThanakrit Apidej

ผลการทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
หรือที่ภาพ
https://datastudio.google.com/open/1SPZgjYkPxUIDN9SIyqJ8qj8sdf3qT1_j

ผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561

โพสต์8 ส.ค. 2562 00:45โดยThanakrit Apidej

ผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561
หรือที่ภาพ
https://datastudio.google.com/open/1fLcU4qXJ-Z7ZcUTULyZbHb9-GAldRkMc

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ส.ค. 2562 00:48โดยThanakrit Apidej

ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
หรือคลิกที่ภาพ
https://datastudio.google.com/open/1g17O6nTJVREMyKNT_7wgXrHRFXP-B-SK

1-10 of 11