กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.พ. 2563 21:38 Thanakrit Apidej แนบ S__12009784.jpg กับ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
16 ก.พ. 2563 21:38 Thanakrit Apidej สร้าง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
4 ก.พ. 2563 16:06 Thanakrit Apidej แนบ webhead2020.jpg กับ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
4 ก.พ. 2563 16:06 Thanakrit Apidej สร้าง ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
30 ม.ค. 2563 18:35 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2020-01-31 09-30-13.png กับ ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
30 ม.ค. 2563 18:35 Thanakrit Apidej สร้าง ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
25 ม.ค. 2563 04:25 Thanakrit Apidej สร้าง ดาวน์โหลดหนังสือ ‘เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก’
24 ม.ค. 2563 06:38 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2020-01-24 21-33-41.png กับ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 2557-2561
24 ม.ค. 2563 06:38 Thanakrit Apidej สร้าง วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 2557-2561
24 ม.ค. 2563 01:44 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2020-01-24 16-39-23.png กับ สร้างสื่อการสอนโมเดล 3 มิติ
24 ม.ค. 2563 01:44 Thanakrit Apidej สร้าง สร้างสื่อการสอนโมเดล 3 มิติ
23 ม.ค. 2563 18:23 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot_20200124_091557.png กับ เทคนิคการวาดภาพตัดขวางพืชอย่างง่าย
23 ม.ค. 2563 18:23 Thanakrit Apidej สร้าง เทคนิคการวาดภาพตัดขวางพืชอย่างง่าย
21 ม.ค. 2563 02:18 Thanakrit Apidej เพิ่มรายการไปที่ เอกสารและคู่มือ
21 ม.ค. 2563 02:10 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
21 ม.ค. 2563 02:09 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
21 ม.ค. 2563 02:07 Thanakrit Apidej ลบ วิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนครู
21 ม.ค. 2563 02:07 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
21 ม.ค. 2563 02:05 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
21 ม.ค. 2563 02:05 Thanakrit Apidej ลบ เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา
21 ม.ค. 2563 02:05 Thanakrit Apidej ลบ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู
21 ม.ค. 2563 02:05 Thanakrit Apidej นำออกไฟล์แนบ Screenshot at 2019-04-08 17-19-15.png จาก วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู
21 ม.ค. 2563 02:05 Thanakrit Apidej ลบ เรื่องที่ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมต้องรู้
21 ม.ค. 2563 02:05 Thanakrit Apidej นำออกไฟล์แนบ Screenshot-1.png จาก เรื่องที่ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมต้องรู้
21 ม.ค. 2563 02:05 Thanakrit Apidej ลบ ประชาสัมพันธ์งานสัมนางานวิจัย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า