กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 ต.ค. 2559 17:20 Thanakrit Dejnagred สร้าง อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
21 ก.ย. 2559 23:39 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
21 ก.ย. 2559 23:31 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
21 ก.ย. 2559 23:30 Thanakrit Dejnagred แนบ thana_logo.png กับ Home
20 ก.ย. 2559 05:35 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:33 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:32 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:32 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:31 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:28 Apidej Dej สร้าง Boot Camp for core Supervisor
1 ก.ย. 2559 06:17 Thanakrit Dejnagred แก้ไข สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1 ก.ย. 2559 06:16 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
1 ก.ย. 2559 06:12 Thanakrit Dejnagred แก้ไข นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
1 ก.ย. 2559 06:12 Thanakrit Dejnagred แก้ไข นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
1 ก.ย. 2559 06:10 Thanakrit Dejnagred สร้าง teacher_inno
28 ก.ค. 2559 02:00 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:58 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:55 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:52 Thanakrit Dejnagred แก้ไข ดาวน์โหลด
28 ก.ค. 2559 01:49 Thanakrit Dejnagred สร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ
28 ก.ค. 2559 01:48 Thanakrit Dejnagred แก้ไข ดาวน์โหลด
28 ก.ค. 2559 01:48 Thanakrit Dejnagred สร้าง ดาวน์โหลด
28 ก.ค. 2559 01:48 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:46 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:42 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Opensource and Freeware for Education